Marc van der Sterren

De veiligheid van je voedsel begint bij het dier

Veevoer is een integraal onderdeel van de voedselketen, stelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De veiligheid van diervoeders is een gezamenlijk belang van de hele voedselketen en dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wereldwijd zal de consumptie van dierlijke producten tegen 2050 met 70% zijn gestegen. Niet alleen vanwege de snel groeiende bevolking, maar ook door de toenemende verstedelijking en een groeiend gemiddeld inkomen. De uitdaging is volgens de FAO niet alleen om aan de groeiende vraag naar dierlijk voedsel en dus ook veevoer te voldoen, maar vooral om de veiligheid te waarborgen.

De productie van diervoeders moet dus voldoen aan een kwaliteitsborging van geïntegreerde ketensystemen voor de voedselveiligheid, zoals dat ook met de voedselproductie gebeurt, vindt de FAO. De organisatie heeft daarom alle belanghebbenden in de dierlijke productieketen opgeroepen hun krachten te bundelen in een Feed Safety Multi Stakeholder Partnership (MSP).

Zoönosen

Deze MSP richt zich op het verbeteren van de veiligheid van diervoeders, en daarmee verbetering van de voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid. De focus ligt daar waar de veiligheid van veevoer nog het minst vanzelfsprekend is: in ontwikkelingslanden.

Het uiteindelijke doel is alle betrokkenen in de gehele dierlijke productieketen verantwoordelijk te maken voor de veiligheid van veevoer, voor wat betreft vervuiling met ongewenste stoffen, de overdracht van zoönosen, mycotoxinen et cetera, legt Daniella Battaglia, Livestock Development Officer bij de FAO uit. ‘Veevoer moet veilig zijn voor het milieu, voor dieren en voor burgers.’

Know-how

Battaglia hoopt op een algehele bewustwording over de voordelen van een verantwoorde productie van diervoeders, zodat producenten en kleine boeren, samen met overheden verantwoordelijkheid gaan dragen voor veiliger voer, voor diergezondheid en volksgezondheid.’

Vandersterren_VeevoerNaast het vergroten van zekerheid omtrent veevoer en daarmee voedselzekerheid op lokaal niveau, beoogt het MSP ook een grotere veiligheid van diervoeders en ingrediënten in de internationale handel. ‘Het primaire doel echter’, benadrukt  Battaglia van de FAO, ‘ligt bij de kleine en middelgrote producenten in ontwikkelingslanden. Adequate informatie en kennis zijn onontbeerlijk voor producenten die deze vaardigheden en know-how missen.’

Nigeria

Een van de partners vanaf het begin is IFIF: de International Feed Industry Federation. IFIF en de FAO werken al lange tijd nauw samen op het gebied van voederveiligheid. Zo ontwikkelden ze het Handboek voor Goede Praktijken voor de Veevoerindustrie.

‘Deze handleiding vormt de basis van onze activiteiten op dit vlak,’vertelt Alexandra de Athayde, directeur van IFIF, die deelnam aan de eerste bijeenkomst van de MSP Stuurgroep.

In deze vergadering zijn de eerste lijnen uiteengezet over de ambities van de FAO om de veiligheid van diervoeders wereldwijd te vergroten. ‘Het MSP is een belangrijke kans om verschillende belanghebbenden met een focus op een betere veiligheid van diervoeders in ontwikkelingslanden rond de tafel te krijgen en concrete acties uit te stippelen’, legt De Athayde uit.

‘Het is een partnership waarin we ook informatie kunnen uitwisselen. Als, bijvoorbeeld, iemand in Ghana werkt aan het opleiden van diervoederproducenten, kunnen we onze krachten bundelen.’IFIF heeft immers al een project ontwikkeld voor de het verbeteren van de veevoederveiligheid in ontwikkelingslanden. De eerste pilot vond eind vorig jaar plaats in Nigeria. (Lees alles over het pilotproject Train the Trainers op Farming Africa).

Wageningen UR

Het MSP heeft nogal wat taken op zich genomen: Het delen van wetenschappelijke informatie, kennis en gegevens; het ondersteunen van landen bij de ontwikkeling van protocollen of het actualiseren van hun wetgeving; en opleiding en onderwijs.

Daarom zijn er zoveel verschillende stakeholders nodig in het partnerschap. De FAO richt zich op intergouvernementele organisaties, overheden, de academische wereld, boeren, producenten en de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.

De FAO riep eind juni een eerste vergadering bijeen van de MSP Stuurgroep. Alle relevante partners waren aanwezig, Battaglia hoopt echter ook meer kleine en middelgrote producentenverenigingen aan boord te krijgen. Maar ook en vooral onderzoekscentra. ‘We zouden bijvoorbeeld heel blij zijn als Wageningen UR zou meedoen. We werkten al eerder met hen en ik hoop dat ze geïnteresseerd zijn om mee te doen.’

Dit artikel verscheen eerder in De Molenaar

Lees ook:

Trainers trainen trainers in Nigeria

Over Marc van der Sterren

Marc van der Sterren is journalist bij Farming Africa. Volg @Farming_Africa voor updates.